Per si vas a Anglaterra…

sergi | xorradetes | dimarts, juny 26th, 2007

Per si aneu a Anglaterra, un breu diccionari d’expressions valencianes. Tamb per als que coneixen l’angls i no el valenci.

1.. You look like Paco the explainer man
Pareixes Paco lexplicaor.

2.. Take the candle because the procession is long
Agarra el ciri que la process s llarga.

3.. Over there in the eggs band
Per ah per la bandals ous.

4.. As shit by irrigation ditch (squia)
Com cagall per squia.

5.. In the same color I have a Sarnatxo
Del mateix color tinc un sarnatxo.

6.. Here, the silliest makes clocks
Ac el ms tonto fa rellotges.

7.. To be the owner of the carchofas field
Ser lamo del carxofar.

8.. Every little rock makes wall
Tota pedreta fa pared.

9.. A little blood with onion!
Una poca sang en ceba!

10.. The paunch of your grandmother!
La panxa tabuela!

11.. The fig of your mother!
La figa ta mare!

12.. Ale, to your village!
Ale, a tu pueblo!

13.. That one who is not, does not find himself
El que no est, no sencontra.

14.. How are you? Suffering and having rabies
Com ests? Patint i rabiant.

15.. With a pinch (pessic) I pick you up
D’un pessic t’alce en alt.

16.. With a flea, makes a horse
D’una pua fer un cavall.

17.. Give the trompa back to the boy!
Torna-li la trompa al xic!

18.. Wheeling, wheeling, to the Albaida Port
…Rodant, rodant, al port d’Albaida.

19.. The Mother who goes!
La mare que va!

20.. And the father who comes back!
I el pare que torna!

21.. Take care, dont scald
Tin cuidao no t’escaldes.

22.. It rains a little bit, but although it rains a little, it rains enough
Plou poc, per per a lo poc que plou, plou prou.

23.. Throws more a figs hair that a ships rope
Tira ms un pel de figa
que una maroma de barco.

24.. Next to nothing says the little paper
Quasi res diu el paperet.

25.. Good night crucible (cresol), that the light puts out
Bona nit, cresol, que la llum sapaga.

26.. What goes forward, goes forward
Lo que va davant, va davant.

27.. Good morning in the morning!
Bon dia, pel mat!

28.. Yes, wait for you good sitted down
Si, esperat ben sentadet…

29.. Going melon
Anar mel.

30.. Going fried
Anar fregit.

31.. Do from intestine, heart
Fer de tripas corasn.

32.. Who is hungry, dreams about rolls
Qui te fam, somia rotllos.

33.. If Queen knew what Giraboix is, she would came to Xixona to suck the Boix
Si la reina sapiguera el que sn els giraboix, a Xixona vendra a llepar el boix.

34.. With patience and a stem, the sky is won
Amb pacincia i una canya, el cel es guanya.

35.. Work and Stick!
Faena i garrot.

36.. To be of Good Year
Estar de bon any.

37.. And now what are we doing with the stock/hot liquid (caldo)
I ara qu fem del caldo?

38.. Always the same song!
Sempre la mateixa can!

39.. I would like to see you by a little hole!
Magradaria voret per un foradet!

40.. Che, today are we going to see the gunpowderdisplay?
Che, hui anem a vore la masclet?

41.. Burn him!
Foc en ell

42..Rebowls how much water is falling down!
Recollons quin aigua cau …

43.. The fig of your aunt in lorry’s wheel
La figa ta tia en rodes de camio …

44.. I shit in the salad sea!
Me cague en la mar sal!

45.. The mother who has give birth!
La mare que t’ha parit!

46.. go to do the wank!
ves te’n a fer la ma!

6 comentaris

Deixa un comentari

Suscripció RSS als comentaris de l'entrada. TrackBack URI